تعداد شهرهای قرمز افزایش یافت/ جدیدترین رنگ‌بندی کرونایی ایران