مخاطب دستور رهبر انقلاب برای بازنگری در حکم قضایی اخیر چه کسانی بودند؟

مخاطب دستور رهبر انقلاب برای بازنگری در حکم قضایی اخیر چه کسانی بودند؟