چرا ‌ستاره استقلالی را ارزان فروختید؟

چرا ‌ستاره استقلالی را ارزان فروختید؟