ایران مصمم به ادامه مشارکت فعالانه و مثبت در گفت‌وگوهاست

ایران مصمم به ادامه مشارکت فعالانه و مثبت در گفت‌وگوهاست