نقد سریال میدان سرخ ؛ فیلمفارسی خالص با شعار پولدارها هم خیلی زندگی آرامی ندارند!