جزئیات طرح هوشمندسازی قرنطینه/ آغاز اجرای آزمایشی در ۳ استان