آموزش و پرورش: دانش آموزان حداقل یک روز در هفته به مدرسه بروند

آموزش و پرورش: دانش آموزان حداقل یک روز در هفته به مدرسه بروند