اگر نتیجه مطلوبمان در مذاکرات حاصل نشد به سمت شرق می‌رویم

اگر نتیجه مطلوبمان در مذاکرات حاصل نشد به سمت شرق می‌رویم