در واکسیناسیون به مرز ۵۰ میلیون دز رسیدیم/ با زائران اربعین در نهایت احترام و کرامت برخورد شود