امارات قرارداد خرید ۸۰ فروند جنگنده را با فرانسه امضا کرد

امارات قرارداد خرید ۸۰ فروند جنگنده را با فرانسه امضا کرد