عصبانیت کیهان از کسانی که پیوستن به پیمان شانگ‌های را مهم نمی‌دانند