حضور اصحاب رسانه مقابل هتل کوبورگ وین پیش از مذاکرات +فیلم

حضور اصحاب رسانه مقابل هتل کوبورگ وین پیش از مذاکرات +فیلم