ترکیه نرخ تورم رسمی را ۲۱.۳۱ درصد اعلام کرد

ترکیه نرخ تورم رسمی را ۲۱.۳۱ درصد اعلام کرد