وزیر کشور: تاکنون آثار مثبتی از طرفین غربی دیده نشده و کاملا به طرف مقابل بدبین هستیم

وزیر کشور: تاکنون آثار مثبتی از طرفین غربی دیده نشده و کاملا به طرف مقابل بدبین هستیم