نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTلیست قیمت تیرچه پیش تنیده

حداقل نیمی از ایرانی‌ها زیر خط فقرِ مطلق هستند