نشانه‌های پایین بودن اعتماد به نفس چیست؟

نشانه‌های پایین بودن اعتماد به نفس چیست؟