فیلم/ انتقاد تند مجری تلویزیون در خصوص افزایش قیمت ارز