آنگلا مرکل در دوران بازنشستگی چه خواهد کرد؟

آنگلا مرکل در دوران بازنشستگی چه خواهد کرد؟