جانباز شدن ۴۰۰ پرستار در نبرد با کرونا

جانباز شدن ۴۰۰ پرستار در نبرد با کرونا