رشد محسوس پگاه/ تولید آبمیوه در خوزستان اشتغالزا و تحسین برانگیز است