طالبان تاجیکستان را تهدید کرد: در صورت ادامه دخالت‌ها پاسخ می‌دهیم