آیا امارات آتش اختلافات میان ایران و عربستان را خاموش می‌کند؟

آیا امارات آتش اختلافات میان ایران و عربستان را خاموش می‌کند؟