وزارت بهداشت: احتمال افزایش دوباره موارد کرونا در کشور