ارائه انواع دستگاه حضور و غیابارائه بروزترین بانک های اطلاعاتی …پراستیک اسید 15 اکسیدینجامعه نیوز

شرکت‌هایی که در بحران کرونا سود کردند، سال آینده چه وضعی خواهند داشت؟