ارزش سهام عدالت به زیر ۱۰ میلیون تومان رسید

ارزش سهام عدالت به زیر ۱۰ میلیون تومان رسید