ترکیب عجیب بنیاد سینمایی فارابی چگونه انتخاب شدند؟/ جای وزیر جهاد کشاورزی و نیرو خالی است!