دور جدید مذاکرات باید روی «موضوعات اندک» باقی‌مانده از دور ششم متمرکز شود