سازمان نظام پرستاری از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور خبر داد