معضل کمبود پزشک در ایران/ وزیر بهداشت: باید ظرفیت را افزایش دهیم