دلیل اصلی خیز قیمت‌ها در بازار خودرو چیست؟

دلیل اصلی خیز قیمت‌ها در بازار خودرو چیست؟