آلمان: در نشست سازمان ملل به موضوعات ایران و برجام خواهیم پرداخت