وزیر کشور: کاهش جمعیت خطر بزرگی است که کشور در آینده با آن مواجه می‌شود