۲۷۹۲ سیل طی ۱۰ سال/ هر ۳ روز یک سیل با خسارت ۲۵ میلیاردی در ایران

۲۷۹۲ سیل طی ۱۰ سال/ هر ۳ روز یک سیل با خسارت ۲۵ میلیاردی در ایران