هشدار مسئولان به اصفهانی‌ها؛ هرگونه تجمعی غیر قانونی است

هشدار مسئولان به اصفهانی‌ها؛ هرگونه تجمعی غیر قانونی است