به جای سرگرم شدن به منازعات داخلی، توان اطلاعاتی و امنیتی خود را صرف مقابله با نفوذ دشمن کنیم