واکنش آموزش و پرورش به تجاوز یک معلم به ۵دانش آموز در اولین روز مدرسه