کاری که وزارت نیرو با مردم سرزمین من کرد، چنگیز خان با ایران نکرد/ پناه بردن از غرب به شرق، پناه بردن از عقرب جراره به مار غاشیه است