فعالیت سینماها به وضعیت عادی بازگشت

فعالیت سینماها به وضعیت عادی بازگشت