ترامپ درباره افغانستان: حالا همه تسلیحات ما در اختیار چین است