وحدت قوا برای شکستن شاخ غول گرانی ادامه یابد/ آمریکا حتی اگر ۸۰۰ تریلیون دلار هم هزینه کنند، راهی جز ترک غرب آسیا نخواهد داشت