ستاره پرسپولیس محروم می‌شود؟

ستاره پرسپولیس محروم می‌شود؟