درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سینوهه …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …ما پشتیبان شما هستیممدرس و مترجم زبان پرتغالی