کانال فلکسیبلباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …دوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعدستگاه سی ان سی