دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …کارالودر کمرشکن

دختر ۱۰ساله پس از شکنجه در مراسم جن‌گیری جان باخت