برگزاری رویداد جایزه سال هوشمندسازی با حمایت همراه اول