ماجرای عجیب طلاق صوری و ازدواج دوباره برای دریافت وام!

ماجرای عجیب طلاق صوری و ازدواج دوباره برای دریافت وام!