سید محمد خاتمی پیام جدید صادر کرد

سید محمد خاتمی پیام جدید صادر کرد