زیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمس الیاژیساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

این دو شهر در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند