مسکو: خواست ایران برای دریافت ضمانت برجامی از آمریکا منطقی است