استانی که تابستان امسال ۴۵ برابر زمستان بارش داشت‌